เงินเดือน - รายได้ 6,000 บาท/เดือน

ดอกเบี้ย - ไม่เกิน 25% ต่อปี

อายุ - ระหว่าง 17-70 ปี

วงเงิน - สูงสุด 45,000 บาท