สินค้าในรถเข็น
(0)
ตะกร้าสินค้า
X
ไม่มีสินค้าในตระกร้าสินค้าของคุณ
หน้าหลัก > ข้อกำหนดการเปลี่ยน/คืนสินค้า
ข้อกำหนดการเปลี่ยน/คืนสินค้า

 

ข้อกำหนดการเปลี่ยน/คืนสินค้า

บริษัทมีความยินดีรับเปลี่ยนหรือคืนสินค้า ภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่ลูกค้าได้รับสินค้า ต่อเมื่อบริษัทได้รับการติดต่อเป็นหนังสือจากลูกค้าและส่งคืนสินค้าในสภาพสมบูรณ์ ถูกปิดผนึกอย่างดีเช่นเดียวกับที่บริษัทจัดส่งให้แก่ลูกค้า ฉลากหรือป้ายแสดงราคาหรือรายละเอียดสินค้าต่างๆ ยังคงมีอยู่ครบถ้วน โดยสินค้านั้นต้องปราศจากรอยฉีก ขาด แกะ ชำรุด เสียหาย หรือการถูกใช้งานมาแล้วไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน และภายใต้เงื่อนไข ดังนี้

 

(ก) บริษัทจัดส่งสินค้าไม่ตรงตามประเภท ขนาด ชนิด รุ่นของสินค้าที่ลูกค้าได้ยืนยันการสั่งซื้อ บริษัทยินดีรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าเอง เว้นแต่ลูกค้ามารับสินค้าที่ร้านค้าของบริษัท

 

(ข) กรณีลูกค้าได้รับสินค้าถูกต้องตรงตามที่ยืนยันการสั่งซื้อกับบริษัทแล้ว แต่ลูกค้าต้องการเปลี่ยนสินค้าเป็นอย่างอื่น บริษัทยินดีเปลี่ยนสินค้าให้แก่ลูกค้า และบริษัทจะจัดส่งสินค้าประเภทใหม่ให้แก่ลูกค้าต่อเมื่อได้รับคำสั่งยืนยันการสั่งซื้อจากลูกค้าแล้ว

และลูกค้าตกลงชำระราคาสินค้าใหม่เต็มจำนวนตามที่ได้ยืนยันการสั่งซื้อครั้งใหม่ โดยไม่ใช้สิทธิหักกลบหนี้กับราคาสินค้าใหม่ เพื่อชำระหรือรับคืนส่วนต่างของราคา และตกลงจะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไข การคืนเงิน

 

(ค) กรณีลูกค้าได้รับสินค้าถูกต้องตรงตามที่ยืนยันการสั่งซื้อกับบริษัทแล้ว แต่ลูกค้าต้องการคืนสินค้าและรับเงินค่าสินค้าคืน บริษัทยินดีคืนเงินค่าสินค้าให้แก่ลูกค้าตามข้อกำหนดและเงื่อนไข การคืนเงิน

 

(ง) กรณีเปลี่ยนหรือคืนสินค้า โดยลูกค้ามาฝากไว้ที่ร้านค้าของบริษัท ลูกค้าตกลงกรอกแบบฟอร์มการขอเปลี่ยนหรือคืนสินค้า พร้อมกับแสดงใบเสร็จรับเงินฉบับจริงและคืนสินค้านั้นให้แก่บริษัท โดยลูกค้ายินดีให้บริษัทใช้สิทธิภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ข้อ 6. การเปลี่ยนหรือคืนสินค้า (ข) หรือ (ค) แล้วแต่กรณี

 

(จ) กรณีสินค้าที่บริษัทได้รับจากลูกค้า เพื่อเปลี่ยนหรือคืนสินค้า ไม่เป็นตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิคืนเงินหรือไม่รับเปลี่ยนสินค้าให้แก่ลูกค้า และลูกค้าสามารถมารับสินค้าคืนได้ที่ N Space shop ชั้น 1 อาคารทันตกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพ (หน้าปากซอยเพชรบุรี 47) หรือหากประสงค์ให้บริษัทส่งคืนสินค้าทางโดยใช้บริการหน่วยงานใดเพื่อจัดส่งสินค้า ลูกค้ายินดีรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั้นตามที่เกิดขึ้นจริง

 

(ฉ) กรณีบริษัทขนส่ง บริษัท ดีเอชแอล ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด จัดส่งสินค้าแล้วแก่ลูกค้าแล้ว และลูกค้าประสงค์จะคืนสินค้า ลูกค้าตกลงจะดำเนินการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการส่งสินค้านี้ ซึ่งหมายความว่าลูกค้าไม่สามารถจัดส่งสินค้าคืนให้แก่บริษัท ในขณะที่รับหรือจะรับสินค้าจากบริษัท ดีเอชแอล ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

 

การคืนเงิน

ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขตามข้อกำหนดการเปลี่ยน/คืนสินค้า ลูกค้าสามารถรับเงินราคาค่าสินค้าคืนได้ด้วยวิธีการดังนี้

               (ก) โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของลูกค้า ลูกค้าตกลงจัดส่งสำเนาสมุดบัญชีธนาคารพาณิชยภายในประเทศ โดยสมุดบัญชีที่มีชื่อเจ้าของบัญชีต้องตรงกันกับชื่อผู้สั่งซื้อเท่านั้น เว้นแต่จะตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ หากมีค่าธรรมเนียมใดๆอันเกิดจากการคืนเงินราคาค่าสินค้า ลูกค้ายินดีให้บริษัทหักเงินค่าธรรมเนียมจากเงินราคาค่าสินค้าที่บริษัทต้องคืนให้แก่ลูกค้าด้วย

               (ข) รับเงินสด ลูกค้าสามารถเข้ามารับเงินสดได้ที่ N Space shop ชั้น 1 อาคารทันตกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพ (หน้าปากซอยเพชรบุรี 47)

               (ค) คืนเงินด้วยวิธีอื่นใดนอกเหนือจาก (ก) และ (ข) เช่น บัตรเครดิต เป็นต้น ลูกค้าตกลงให้บริษัทปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้น ทั้งนี้หากมีค่าธรรมเนียมใดๆ เกิดขึ้น ลูกค้าตกลงจะรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว

 

ลูกค้าตกลงรับเงินราคาค่าสินค้าคืนเฉพาะราคาค่าสินค้าที่ได้ยืนยันการสั่งซื้อแล้วเท่านั้น ซึ่งแยกต่างจากค่าธรรมเนียมและหรือค่าบริการต่างๆ

 

ยินดีต้อนรับสู่ Nspaceshop

Health & Beauty " สินค้าราคาพิเศษสำหรับทุกคน จัดส่งทั่วประเทศ และ รับสินค้าที่ Nspaceshop ตึกทันตกรรม (โรงพยาบาลกรุงเทพ ซ.ศูนย์วิจัย)

Online Call center: 064-181-0179  |  Email: nspaceshop@gmail.com | Line : @nspaceshop